BÖSZ ismertető

Dióhéj-történelem

A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége 1936-ban alakult, majd a II. világháború alatt és után betiltott egyesület 1981-ben, az iskola alapításának 175. évfordulójára egybegyűlt lelkes öregdiákok döntésére újjászerveződött. Az újjáalakult egyesület célja lényegében azonos a régi szerveződésével: a barátság, az összetartozás, az iskola iránt érzett megbecsülés és szeretet ápolása. E cél érdekében szervezzük tevékenységünket, ennek támogatására toborzunk tagokat.

Működésünk alapjai

 Az egyesület tagja lehet minden feltétel nélkül bármelyik volt és mai diák, de tagja lehet szövetségünknek bárki, aki bonyhádi diáknak érzi magát. Az egyesület tehát nyitott, mindenki tagja lehet, aki törekvéseinkkel egyetért. A tagság megtartásának egyetlen feltétele: a tagdíj rendszeres fizetése. A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, ami a tagok összessége. Alapszabályzatunk szerint a közgyűlést legalább háromévenként kell összehívni. Mi e kötelezettségünket túlteljesítjük, évente tartunk közgyűlést. Időpontja általában május harmadik szombatja, de ettől indokolt esetben eltérünk. A közgyűlés évenkénti megrendezését többek között az indokolja, hogy célszerű az esedékes érettségi találkozókat azonos időpontban tartani, mert így ezen összejöveteleknek méltóbb, ünnepibb keretet tudunk biztosítani. Az ünnepi külsőségekhez tartozik például az, hogy név szerint és egy szál virággal köszöntjük az érettségijük 50., 55., 60. stb. évfordulóját ünneplőket. Az iskola kedves gesztusa, hogy az 50. éve maturálókat örökös diákká fogadja. Az ezt tanúsító oklevelet és a virágot az iskola tanulói adják át. A szövetséget a küldöttgyűlés irányítja, amelynek 10 tagja van. A küldötteket a tagértekezlet választja 5 évre. Közülük kerül megválasztásra az elnökség, melynek tagja az elnök, a titkár és a gimnázium mindenkori igazgatója. Ez a kapcsolat biztosítja a gimnázium és az egyesület együttműködését. Az elnökség vezetője az elnök, aki az egyesület jogi képviselője is. Nagyon fontos segítőtársa az elnökségen belül a titkár és a főkönyvelő. Az elnökség készíti elő a közgyűlést, dönt a programokról, gazdálkodik a rendelkezésére álló anyagiakkal, dönt a jutalmakról, a támogatásokról.

 

Szövetség a máért-holnapért

 Bár a szövetség jogilag önálló szerveződés, nyilvánvaló, hogy létének, működésének az iskola ad értelmet. A szövetség az iskoláért van. Sokan vélekedünk úgy, hogy a gimnázium nem nélkülözheti öregdiákjainak támogatását még akkor sem, ha ez a támogatás csak elsősorban erkölcsi jellegű. Meggyőződésünk, hogy az iskola rangját, patináját az öregdiákság ragaszkodása, sikerei, életproduktumai adják. Tagjaink között számos, országosan is ismert kiválóság van. E jeles öregdiákok életútjának, munkásságának, sikereinek bemutatása egyrészt példa lehet a mai diákság számára, másrészt ez minősíti az iskolát. Ezért rendszeres napirendi pontja közgyűléseinknek jeles öregdiákjaink bemutatkozása előadással, kiállítással. Ezért támogatjuk anyagilag is kiválóságaink írásainak kiadását. De feladatunknak tekintjük az iskolai munka egyes területeinek, azok fejlődésének, valamint volt kiváló tanáraink tevékenységének bemutatását is. Ez utóbbi feladat teljesítésében kiemelkedő szerepet vállal dr. Kolta László tanár úr, helytörténész. Tevékenységünkhöz az iskola mindenkori vezetésétől megkaptuk a támogatást, igaz, nem egyenlő mértékben. Csak Ónodi Szabolcs igazgató úr jutott el annak felismeréséig, hogy az öregdiákság a gimnázium szerves részét képezi. Ennek szellemében nyújt támogatást munkánkhoz. Rendezvényeinkhez ingyenes szállással, olcsó étkezéssel járul hozzá. Biztosítja az iskola diákságának aktív közreműködését a programjainkon. A tanuló ifjúság szellemi fejlődésének alakításában igyekszik kihasználni azt az erkölcsi tőkét, amit az öregdiákság jelent.

Hová tartunk?

 A BÖSZ előtt álló perspektíva "az elmondottak tükrében" biztató. De nem lenne reális a kép, ha nem szólnék az árnyoldalakról is. Legnagyobb gondunk az, hogy a fiatalabb nemzedék nem kötődik úgy az iskolához, mint az idősebb. Ebből az is következik, hogy kevés közöttük a BÖSZ-tag. Nem látjuk, hogy kik vehetnék át tőlünk a "stafétabotot". Remélhetjük, hogy az idő majd megoldja ezt a problémát?! Az iskola tantestületének jelentős részét a gimnázium nevelte. Többségük mégis közönyös a BÖSZ iránt. Reméljük, hogy egyszer ebben is hoz az idő kedvező változást.   
 

Keresés

Friss hírek